جست و جو در پرتال

تاریخ : دوشنبه 26 اسفند 1398
کد 96

معابر عمومی ، میادین و خیابان های سطح شهر در جهت کنترل کرونا ویروس گندزدایی می شوند.

معابر عمومی ، میادین و خیابان های سطح شهر در جهت کنترل کرونا ویروس گندزدایی می شوند.
به گزارش دکتر محمد ارزنلو تمام معابر عمومی، میادین و خیابان های شهر در راستای اجرای بسیج ملی مبارزه با کرونا ویروس و کنترل این بیماری در سطح شهر، با نظارت کارشناسان گروه سلامت محیط و کار معاونت بهداشت خوی سم پاشی و گندزدایی می شوند.