جست و جو در پرتال

تاریخ : دوشنبه 26 اسفند 1398
کد 94

اجرا و کنترل موازین بهداشتی در مراکز صنعتی و صنفی در جهت کنترل بیماری کرونا ویروس توسط گروه سلامت کار معاونت بهداشت

اجرا و کنترل موازین بهداشتی در مراکز صنعتی و صنفی در جهت کنترل بیماری کرونا ویروس توسط گروه سلامت کار معاونت بهداشت
به گزارش دکتر محمد ارزنلو معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی خوی، کارشناسان سلامت کار گروه بهداشت محیط و حرفه ای این معاونت همزمان با اعلام بسیج ملی مبارزه با کرونا با حضور در کارخانجات،کارگاه ها ، مراکز صنعتی و جایگاه های سوخت  نسبت به ارائه آموزش های لازم به منظور کنترل و پیشگیری از شیوع کرونا ویروس در محیط کار شاغلین اقداماتی را به شرح انجام دادند.
1)بازدید از 40 کارخانه و کارگاه تولیدی، ارائه آموزش به کارگران این مجموعه ها و ارائه رسانه آموزشی با مضمون راه های پیشگیری از کرونا ویروس
2)بازدید از جایگاه های سوخت سطح شهر، اطلاع رسانی به کارگران در خصوص آیین نامه اجرایی از وزارت بهداشت در جهت رعایت موازین بهداشتی هنگام سوخت گیری در محل جایگاه های سوخت گیری  و ارائه رسانه آموزشی
  3) مستقر نمودن ایستگاه کنترل  با حضوراکیپی از کارشناسان بهداشت حرفه ای دوره دیده معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی خوی در ورودی شهرک صنعتی خوی با همکاری مدیریت محترم شهرک صنعتی جهت شناسایی افراد مشکوک نسبت به غربالگری و مراقبت شاغلین کارخانجات شهرک صنعتی و گندزدایی کامیون ها ی ورودی به محدوده شهرک