جست و جو در پرتال

تاریخ : پنجشنبه 22 اسفند 1398
کد 90

اعزام تیم های مراقبت محیطی معاونت بهداشت جهت پیگیری و مراقبت بیماران با نتیجه مثبت ترخیص شده از بیمارستان

اعزام تیم های مراقبت محیطی معاونت بهداشت جهت پیگیری و مراقبت بیماران با نتیجه مثبت ترخیص شده از بیمارستان
به گزارش دکتر محمد ارزنلو معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی خوی در راستای اجرای بسیج ملی مبارزه با کرونا تیم های مراقبت محیطی متشکل از کارشناس مبارزه با بیماری ها، کارشناس سلامت محیط و یک سم پاش با مراجعه به منازل گروه هدف(افراد مشکوک، محتمل، قطعی و فوتی) نسبت غربالگری اطرافیان گروه هدف، آموزش و پیگیری درمان بیماران ایزوله در منزل، آموزش و توانمندسازی خانوار برای انجام فرآیند جداسازی و مراقبت  و تمام اقدامات لازم حفاظتی بهداشت محیط را با هدف کنترل کرونا ویرس ارائه می نمایند.