جست و جو در پرتال

معرفی رئیس و اعضای گروه بیماریها

اعضای گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های معاونت امور بهداشتی دانشکده علوم پزشکی خوی

اسماعیل طالبی


مقطع تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
پست سازمانی: رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری ها
سابقه کار: 28 سال
ایمیل: esmail4937@gmail.com
تلفن محل کار: 36342278- 044

مرتضی بنای جدی

مقطع تحصیلی: فوق لیسانس اپیدمیولوژی
پست سازمانی: کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر
سابقه کار: 13 سال
ایمیل: mortaza.banayjeddi@yahoo.com
تلفن محل کار: 36339848- 044

عباسعلی حاج عسگری

مقطع تحصیلی: لیسانس بهداشت عمومی
پست سازمانی: کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر
سابقه کار: 13 سال
ایمیل: hajasgryababas@gmail.com
تلفن محل کار: 36339848- 044

محمود قنبرلو

مقطع تحصیلی: لیسانس بهداشت عمومی
پست سازمانی: کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر
سابقه کار: 20 سال
ایمیل: mehrmahe1975@gmail.com
تلفن محل کار: 36339848- 044
 
 
نعمت حسن پور

مقطع تحصیلی: لیسانس بهداشت عمومی
پست سازمانی: کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر
سابقه کار: 9 سال
ایمیل: hasanpour1364986@gmail.com
تلفن محل کار: 36339848- 044

فهیمه صفرعلیزاده

مقطع تحصیلی: لیسانس بهداشت عمومی
پست سازمانی: کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر
سابقه کار: 9 سال
ایمیل: fahimehsafaralizadeh@gmail.com
تلفن محل کار: 36339848- 044

جواد شریفلو

مقطع تحصیلی: فوق دیپلم بهداشت عمومی
پست سازمانی: مسوول زنجیره سرما
سابقه کار: 28 سال
ایمیل: -
تلفن محل کار: 3622007- 044

محبوبه سید علوی

مقطع تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
پست سازمانی: کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری های غیرواگیر
سابقه کار: 22 سال
ایمیل: m_salavi@khoyums.ac.ir
تلفن محل کار: 36342278- 044

مدینه بختیاری

مقطع تحصیلی: لیسانس بهداشت عمومی
پست سازمانی: کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری های غیرواگیر
سابقه کار: 9 سال
ایمیل: bakhtiari_madineh@gmail.com
تلفن محل کار: 36342278- 044
 
 
 گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها