جست و جو در پرتال

کارکنان آموزشگاه بهورزی

کارکنان مرکزآموزش بهورزی
 
نام و نام خانوادگی عنوان شغل
نادره شهباززاده کارشناس مسئول امور بهورزی و مدیر مرکز آموزش بهورزی
سمیرا مصطفایی مربی مبارزه با بیماریها
عفت شاهدی فر مربی بهداشت خانواده
فاطمه پیرکندی مربی بهداشت محیط و حرفه ای
مرضیه طوافی مربی پرستاری