جست و جو در پرتال

معرفی آموزشگاه بهورزی


 رسالت :
مرکز آموزش بهورزی و بازآموزی کارکنان نظام سلامت در راستای تحقق اهداف نظام سلامت در کشور ، با هدف بهره مند کردن خانه های بهداشت از بهورزان دارای مهارت های کافی و اجرای برنامه های بازآموزی کارکنان نظام سلامت تاسیس گردیده است . این هدف از طریق آموزش و تربیت بهورزان قبل از استخدام، تدوین و اجرای برنامه های بازآموزی آنان و سایر کارکنان نظام سلامت تحقق می یابد . مرکز آموزش بهورزی یک واحدی ستادی ، با فضای فیزیکی مستقل است که زیر نظر مستقیم رئیس مرکز بهداشت شهرستان فعالیت می نماید .
بیانیه ماموریت :
واحد آموزش بهورزی و بازآموزی کارکنان نظام سلامت برنامه ریزی می نماید تا نیروی انسانی مورد نیاز خانه های بهداشت را با توجه به مجوز تخصیص داده شده تأمین نماید .همچنین این واحد تلاش می نماید با انجام نیازسنجی ، برنامه ریزی آموزشی و نظارت مستمر ،تیم سلامت را در زمینه فعالیت های مرتبط، آموزش داده و با ارتقای سطح علمی و مهارت های شغلی ،زمینه تقویت عملکرد آنها را بوجود آورد . علاوه بر آن سعی می کند با هماهنگی و همکاری واحد های فنی ، نیروی آموزشی مورد نیاز مراکز آموزش بهورزی را از بین کارشناسان مجرب و علاقمند به آموزش که بتوانند در هر موقعیت زمانی پاسخگوی نیازهای جاری و به سرعت تغییر پذیر نظام تندرستی باشند ، تأمین نماید .
چشم انداز:
با تربیت نیروی انسانی مورد نیاز خانه های بهداشت و آموزش مستمر تیم سلامت ، تمامی گیرندگان خدمت در مناطق روستایی تحت هر شرایطی که به خانه بهداشت مراجعه می نمایند ، مراقبت های بهداشتی اولیه (P.H.C) را به صورت اثربخش و مطلوب دریافت نمایند و با رضایت مندی کامل از خدمات سلامت بهره مند گردند .

       
 
 
 
 گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها